July 30 2021

Projektai

Vykdomi projektai

Europos socialinio fondo lėšomis finansuojami projektai:

1. Europos socialinio fondo lėšomis bendrai finansuojamas projektas „MOKAUSI KURTI“ įgyvendinimo laikotarpis 2020 m. rugpjūčio 26 d. – 2021 m. spalio 25 d., biudžetas 10425,13 eurų. Projekto tikslas – Rietavo miesto socialiai pažeidžiamų jaunuolių įtraukimas į naujas, socialinę atskirtį patiriančių asmenų poreikius atitinkančias, kūrybines veiklas Rietave.   Projekto metu jauniems socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms organizuojami fotografijos, tapybos, grafičio, maketavimo užsiėmimai. 

2. Europos socialinio fondo lėšomis bendrai finansuojamas projektas „AŠ IRGI GALIU“ įgyvendinimo laikotarpis 2020 m. spalio 7 d. – 2022 m. birželio 6 d., biudžetas 13145,07 eurų. Projekto tikslas – teikti informaciją, konsultuoti, mokyti ir skatinti domėtis socialinėmis paslaugomis Rietave, socialinę atskirtį patiriantiems jaunuoliams ir jų šeimos nariams. Projekto tikslinė grupė –  socialinę riziką patiriantys jaunuoliai ir jų šeimos, jaunuoliai likę be tėvų globos, vaikai iki 18 metų, mažiau galimybių turintis jaunimas, socialinių įgūdžių stokojantys jaunuoliai, nepasiturintys jauni asmenys ir jaunos šeimos, kuriems teikiama socialinė parama, jauni asmenys sergantys priklausomybių ligomis, jauni asmenys grįžę iš įkalinimo įstaigų.  Socialinę atskirtį patiriantiems jaunuoliams bus orgqanizuojami informaciniai mokymai apie socialines paslaugas ir galimybes jomis naudotis Rietave. 

Europos Sąjungos programos „Europos solidarumo korpuso“ lėšomis finansuoti projektai:

1. ES programos ,,Europos solidarumo korpuso” projekto ,,Do for a Cause, Not for Applause” įgyvendinimo laikotarpis nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. vasario 28 d., biudžetas – 35732.60 Eur. Projekto tikslai – ugdyti jaunų žmonių pilietiškumą, solidarumo jausmą, skatinti kultūrų pažinimą, stiprinti tarpusavio supratimą tarp tautų, suteikti kiekvienam į projekto veiklas įsitraukiančiam dalyviui ar vykdytojui įvairių kompetencijų, kurios bus naudingos gyvenime ir planuojant ateitį. Dirbantys su jaunimu tobulins kompetencijas, padedančias užtikrinti darbo su jaunimu kokybės gerinimą. Bus ugdomos Žemaitijos regione priimančių organizacijų  (Rietavo atviro jaunimo centro, Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos ir Skuodo vaikų lopšelio-darželio) kompetencijos, dirbant su tarptautiniais savanoriais. Saugios erdvės sukūrimas organizacijose, kur galima dalintis savo
patirtimi ir mokytis vieni iš kitų.

2. ES programos ,,Europos solidarumo korpuso” projekto ,,Atrasti naują santykių pasaulį” įgyvendinimo laikotarpis nuo 2020 m. vasario 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d., biudžetas– 18160,00 Eur. Savanoriai, dalyvaudami Dienos veiklos centro kasdieniniame gyvenime, mokysis tarptautinės
neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimo per tiesioginį bendravimą su neįgaliuoju, priimdami neįgalų žmogų kaip sau lygų, jo talentus laikant prioritetu asmenybėje prieš jo negalią. Savanoriai įgyvendins konvencijos 30 straipsnio “Dalyvavimas kultūriniame gyvenime, aktyvus poilsis, laisvalaikis ir sportas” nuostatas.

3.  ES programos ,,Europos solidarumo korpuso” projekto ,,Inspire YOUth” įgyvendinimo laikotarpis nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d., biudžetas– 16772,00 Eur. Projekto tikslai – priimti du savanorius ir kartu kurti, atrasti novatoriškus darbo būdus (mokytis vieniems iš kitų tarpkultūriniame kontekste), kurie didintų Klaipėdos bendruomenės ir jaunimo integraciją į socialinę aplinką, žmogaus sąmoningumą, domėjimąsi savo galimybėmis vietinėje ir tarptautinėje plotmėje.

Jaunimo reikalų departamento prie socialinės ir darbo ministerijos finansuojami projektai:

1. Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojama atvirųjų jaunimo centrų veiklų programa ,,Būsiu Čia“, įgyvendinimo laikotarpis 2021 m. vasario 4 d. – 2021 m. gruodžio 31 d., biudžetas 16000 eurų. Tikslas – vykdyti atvirąjį darbą su jaunimu, gerinti ir užtikrinti jo kokybę, suteikiant saugią erdvę ir sudarant palankias sąlygas socialinę atskirtį patiriantiems jaunuoliams įsitraukti į turiningą jų poreikius atitinkančią veiklą, kuri padėtų jiems integruotis į gyvenamąją aplinką ir plėtotų jų socialinius bei kitus įgūdžius, ugdytų emocines kompetencijas. 

2. Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojama mobiliojo darbo su jaunimu veiklų programa ,,Važiuojam“ įgyvendinimo laikotarpis 2021 m. vasario 15 d. – 2021 m. gruodžio 31 d., biudžetas 16000 eurų. Tikslas – sudaryti sąlygas jauniems žmonėms, gyvenantiems Rietavo seniūnijose, turiningai leisti laisvalaikį ir įsitraukti į ugdomąją, ,kompetencijas plėtojančią ir socialinę integraciją didinančią veiklą.

 Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai skirtomis lėšomis, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“ finansuoti projektai:

1. Kaimo jaunimo vasaros-stovykla „Marių krantas“ įgyvendinimo laikotarpis 2021 m. birželio 29-30 d. Tverai, Rietavo sav., biudžetas – 2279,50 eurų. Projekto tikslas – kaimo jaunimo kūrybiškumo ir bendradarbiavimo ugdymas netradicinėje aplinkoje. Projektu siekiama spręsti jaunų žmonių problemas, susijusias su jų iniciatyvos ir informacijos trūkumu, nepakankamu papildomu mokinių ugdymu ir ribota mokinių poreikius užsiimti norima veikla pasiūla, bei menkai išvystyta laisvalaikio praleidimo infrastruktūra, darbo vietų trūkumu, per daug tradiciniu neformaliu ugdymu ir kt.   Projektas finansuotas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai skirtomis lėšomis, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“.

2. Kaimo jaunimo sąskrydis-stovykla „Į vasarą kartu“, įgyvendinimo laikotarpis 2021 m. liepos 7-11 d. Tverai, Rietavo sav., biudžetas – 5044,75 eurų. Projekto tikslas – kaimo jaunimo kūrybiškumo ir bendradarbiavimo ugdymas netradicinėje aplinkoje,didinant Rietavo savivaldybės kaimiškų bendruomenių socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį per kūrybiškumą ir kultūros priemones.  Projektas finansuotas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai skirtomis lėšomis, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“.

Vykdyti projektai

2020 m. 

1. Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojama atvirųjų jaunimo centrų veiklų programa ,,Be rėmų“, įgyvendinimo laikotarpis 2020 m. vasario 25 d. – 2020 m. gruodžio 31 d., biudžetas 16000 eurų. Tikslas – vykdyti atvirąjį darbą su jaunimu. Suteikti jaunimui saugią erdvę laisvalaikiui praleisti ir organizuoti jauno žmogaus poreikius atitinkančią ir jo kompetencijas plėtojančią veiklą. Gerinti vykdomo atvirojo darbo su jaunimu kokybę ir kurti jo tradiciją. Organizuoti veiklas atvirojo jaunimo centro darbuotojams. Efektyvinti vietinį bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su kitais atviraisiais jaunimo centrais.

2. Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojama mobiliojo darbo su jaunimu veiklų programa ,,Šiandien Aš“ įgyvendinimo laikotarpis 2021 m. vasario 26 d. – 2020 m. gruodžio 31 d., biudžetas 16000 eurų. Tikslas – sudaryti sąlygas jauniems žmonėms, gyvenantiems Rietavo seniūnijose, turiningai leisti laisvalaikį ir įsitraukti į ugdomąją, ,kompetencijas plėtojančią ir socialinę integraciją didinančią veiklą.

3. ES programos ,,Erasmus +” projekto ,,Savanorystė Gargždų atvirame jaunimo centre” įgyvendinimo laikotarpis nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. – 2020 m. vasario 29 d., biudžetas– 16795,00 Eur. Priimti du tarptautinius savanorius iš Italijos ir Gruzijos (Sakartvelos)  į Gargždų atvirą jaunimo centrą. Stiprinti savanorių ir Gargždų atviro jaunimo centro lankytojų iniciatyvumą ir kritinį mąstymą bei ugdyti sąmoningumą tarpkultūriškumui ir užmegzti ilgalaikį bendradarbiavimą su partneriais, su kuriais ateityje bus galima vykdyti daugiau įvairesnių tarptautinių projektų. Skleisti žinią apie Erasmus+ ir EST teikiamas galimybes.

4. ES programos ,,Erasmus +” projekto ,,Atviromis akimis matau pasaulį” įgyvendinimo laikotarpis nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. – 2020 m. vasario 29 d., biudžetas– 16810,00 Eur. Šiuo projektu Dienos veiklos centro du savanoriai iš Armėnijos ir Ukrainos organizacijoje prisidėjo prie Tarptautinės Neįgaliųjų teisių konvencijos 30 straipsnio „Dalyvavimas kultūriniame gyvenime, aktyvus poilsis, laisvalaikis ir sportas“ nuostato tikslų. Skatino keisti požiūrį į stereotipus, mokytis visą gyvenimą vieniems iš kitų, skatino veikti ir būti atsakingiems už kitus ir už save. Norint pagerinti ES Socialinių paslaugų kokybės gerinimo EQUASS kokybės standartą buvo pritaikomi organizacijoje nauji metodai, kuriuos atrado projekto metu.

5. ES programos ,,Erasmus +” projekto ,,BEyond Borders” įgyvendinimo laikotarpis nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. – 2020 m. gegužės 31 d., biudžetas– 16710,00 Eur.  Šiuo projektu siekiame dviejų savanorių pagalba iš  Turkijos ir Šiurės Makedonijos didinti jaunimo socializaciją ir skatinti kuo daugiau jaunų žmonių, ypač jaunų žmonių turinčių mažiau galimybių, domėtis
savanoryste, visuomenės gyvenimu, geresne gyvenimo kokybe, priimti tinkamus sprendimus.

2019 m.

1. ES programos ,,Erasmus +” projekto ,,Savanorystė Gargždų atvirame jaunimo centre” įgyvendinimo laikotarpis nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. – 2020 m. vasario 29 d., biudžetas– 16795,00 Eur. Priimti du tarptautinius savanorius iš Italijos ir Gruzijos (Sakartvelos)  į Gargždų atvirą jaunimo centrą. Stiprinti savanorių ir Gargždų atviro jaunimo centro lankytojų iniciatyvumą ir kritinį mąstymą bei ugdyti sąmoningumą tarpkultūriškumui ir užmegzti ilgalaikį bendradarbiavimą su partneriais, su kuriais ateityje bus galima vykdyti daugiau įvairesnių tarptautinių projektų. Skleisti žinią apie Erasmus+ ir EST teikiamas galimybes.

2. ES programos ,,Erasmus +” projekto ,,Atviromis akimis matau pasaulį” įgyvendinimo laikotarpis nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. – 2020 m. vasario 29 d., biudžetas– 16810,00 Eur. Šiuo projektu Dienos veiklos centro du savanoriai iš Armėnijos ir Ukrainos organizacijoje prisidėjo prie Tarptautinės Neįgaliųjų teisių konvencijos 30 straipsnio „Dalyvavimas kultūriniame gyvenime, aktyvus poilsis, laisvalaikis ir sportas“ nuostato tikslų. Skatino keisti požiūrį į stereotipus, mokytis visą gyvenimą vieniems iš kitų, skatino veikti ir būti atsakingiems už kitus ir už save. Norint pagerinti ES Socialinių paslaugų kokybės gerinimo EQUASS kokybės standartą buvo pritaikomi organizacijoje nauji metodai, kuriuos atrado projekto metu.

3. ES programos ,,Erasmus +” projekto ,,BEyond Borders” įgyvendinimo laikotarpis nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. – 2020 m. gegužės 31 d., biudžetas– 16710,00 Eur.  Šiuo projektu siekiame dviejų savanorių pagalba iš  Turkijos ir Šiurės Makedonijos didinti jaunimo socializaciją ir skatinti kuo daugiau jaunų žmonių, ypač jaunų žmonių turinčių mažiau galimybių, domėtis
savanoryste, visuomenės gyvenimu, geresne gyvenimo kokybe, priimti tinkamus sprendimus.

4. ES programos ,,Erasmus +” tarptautiniu mokymų projektas ,,Leaders for the future”  įgyvendinimo laikotarpis nuo 2019 m. gegužės 1 d. – 2019 m. birželio 10 d.  Acquappesa, Italijoje. Mokymuose dalyvavo aštuonių valstybių (Rumunijos, Italijos, Lietuvos, Lenkijos, Bulgarijos, Ispanijos, Turkijos ir Kroatijos) atstovai, kurie projekto metu tobulino savo žinias ir gebėjimus, dalinosi asmenine patartimi ir mokėsi vieni iš kitų formatuoti komandą bendram tikslui.
Taip pat buvo vykdoma įvairios veiklos (užsiėmimas mokykloje, laiko planavimas, refleksija ir t.t.), kurių metu buvo tobulinamos asmeninės lyderio savybės.

5. ES programos ,,Erasmus +” tarptautiniu mokymų projektas ,,F.E.E.L.(fearless, emotional, engaged, leaders) įgyvendinimo laikotarpis nuo 2019 m. birželio 30 d. – 2019 m. liepos 11 d. Mokymai buvo skirti jaunimo darbuotojų kompetencijų stiprinimui. Iš viso dalyvavo 31 atstovas iš devynių Europos Sąjungos šalių: Maltos, Kroatijos, Ispanijos, Graikijos, Rumunijos, Estijos, Lenkijos, Turkijos ir Lietuvos. Mokėsi geriau pažinti save, kitus, emocijų pažinimo ir valdymo meno. 

2018 m.

1. ES programos ,,Erasmus +” projekto ,,Be the Change” įgyvendinimo laikotarpis nuo 2017 m. vasario 1 d. – 2018 m. birželio 1 d., biudžetas– 15997,66 Eur. Pagrindinis projekto tikslas – priimti du savanorius iš Gruzijos ir Italijos. Su savanoriu pagalba  kartu kurti, atrasti novatoriškus darbo su jaunimu būdus (mokytis vieniems iš kitų tarpkultūriniame kontekste), kurie didintų Rietavo bendruomenės jaunimo integraciją į socialinę aplinką, susitelkimą prasmingai, neformaliai veiklai, domėjimąsi savo galimybėmis ir teisėmis vietinėje ir tarptautinėje plotmėje.

2. ES programos ,,Erasmus +” tarptautinių jaunimo mainų projektas ,,Emotions in Motion” įgyvendinimo laikotarpis nuo 2018 m. balandžio 14 d. – 2018 m. spalio 14 d., biudžetas– 13882,00 Eur. Projekte dalyvavo jaunuoliai iš penkių šalių: Rumunijos, Lietuvos, Ispanijos, Lenkijos ir Kroatijos. Jaunimo mainų metu dalyviai plėtė savo žinias apie emocinį intelektą. Pirmąją projekto dieną dalyviai atvykę vėlai vakare iš skirtingų Europos šalių susipažino vieni su kitais.

2016 m. 

1. ES programos ,,Erasmus +” projekto ,,Smile to the sun” įgyvendinimo laikotarpis nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. – 2016 m. lapkričio 30 d., biudžetas– 15982,66 Eur. Priimti du tarptautiniai savanoriai  iš Ispanijos ir Turkijos. Projekto metu savanoriai galėjo realizuoti save bei padėjo siekti organizacijos tikslų – naujų darbo su jaunimu formų. Šis projektas savanoriams suteikė galimybę tobulėti, augti ir bręsti, kaip asmenybėms, padėjo patiems geriau pažinti save, buvo ugdomas jų savarankiškumo ir atsakomybės jausmas, sugebėjimas spręsti iškilusias problemas, keliamos kompetencijos. Taip pat projekto dėka, atsirado didesnis vietinio jaunimo susidomėjimas Erasmus+ programa, jų teisėmis ir galimybėmis. Su savanoriais suorganizuoti įvairūs užsiėmimai -didesnis jaunimo užimtumas.

2015 m. 

1. ES programos ,,Erasmus +” projekto ,,Hands up” įgyvendinimo laikotarpis nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. – 2015 m. lapkričio 30 d., biudžetas – 54606,03 Lt. Priimti savanoriai iš Portugalijos ir Prancūzijos vykdė veiklas, kurios atnešė visapusišką naudą tiek priimančiai organizacijai, tiek jiems patiems asmeniškai, tiek vietos bendruomenėms. Šiam tikslui pasiekti buvo kuriama saugi ir kūrybiška aplinka, kurioje savanoriai padėdami siekti organizacijos tikslų galėjo realizuoti save. Šis projektas savanoriams suteikė galimybę tobulėti, augti ir bręsti, kaip asmenybėms, padėjo patiems geriau pažinti save, buvo ugdomas jų savarankiškumo ir atsakomybės jausmas, sugebėjimas spręsti iškilusias problemas, keliamos kompetencijos.

2. Vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkurso organizavimo Rietavo savivaldybėje projektas ,,Griebk vasarą už vairo“ įgyvendinimo laikotarpis 2015 m. rugpjūčio 20 – 21 d., biudžetas 110 eurų.  Projekto tikslas – suteikti jaunimui saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo galimybes. Projekto įgyvendinimo metu 15 jaunuolių grupė dalyvavo dviračių žygyje. Žygio metu buvo keliaujama dviračiais žiediniu maršrutu Rietavas – Plateliai (41 km), Platelių regioninis parkas (24 km) ir Plateliai – Rietavas (41 km). Dalyvavę jaunuoliai važiuodami šiuo žiediniu maršrutu galėjo susipažinti su Žemaitijos lankytinomis vietomis, buvo skatinami aktyviau domėtis savo krašto istorija, gamta, galėjo susipažinti su kitais žmonėmis, ir kito miesto darbo su jaunimu specifika, pasisemti iš jų patirties, aktyviai ir turiningai leisti laisvalaikį, įgijo daugiau pasitikėjimo savimi ir naujų įgūdžių bei kompetencijų.

3. Atvirų jaunimo centrų veiklų programa ,,Šuolis“, įgyvendinimo laikotarpis 2015 m. gegužės 8 d. – 2015 m. gruodžio 31 d., biudžetas 1500 eurų. Tikslas – formuoti ir kartu su kitomis institucijomis įgyvendinti jaunimo politiką, vadovaujantis atviro darbo su jaunimu principais, plėtoti kultūrinę/ ugdomąją jaunimo užimtumo pasiūlą – inicijuoti renginių jaunimui įvairovę, rengti ir įgyvendinti jaunimo iniciatyvas, socializacijos, žalingų įpročių prevencijos, siekti temų įvairovės, ugdyti visapusišką asmenybę, bendradarbiavimą, kartų dialogą. Projekto metu organizuotos jaunimo užimtumo veiklos – žygis su baidarėmis, užsiėmimas kartingais, dviračių žygis iš Klaipėdos į Nidą, verslumo ugdymo mokymai, asmenybės mokymai, susitikimai su kitais jaunimo centrais.

2014 m.

1. Vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkurso organizavimo Rietavo savivaldybėje projektas ,,Jaunimo vasaros akademija‘ 14“ įgyvendinimo laikotarpis 2014 m. birželio 11-13 d., biudžetas 1100 lt. Akademijos metu jaunuoliai buvo skatinami įsitraukti į sau patrauklias veiklas ir ateityje, dalyvaujant tarptautiniuose projektuose, išvykstant į kitas šalis ar net imantis iniciatyvos vietoje įgyvendinti tarptautinį projektą, pritraukiant jaunų žmonių iš kitų šalių į savo miestą.

2. Atvirų jaunimo centrų veiklų programa ,,Gyvenimo įgūdžių mokykla“, įgyvendinimo laikotarpis 2014 m. balandžio 18 – 2014 m. gruodžio 31 d., biudžetas 7500 Lt. Tikslas – sudaryti sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei, bei padėti jam integruotis į visuomenės gyvenimą ir gyvenamąją aplinką, vadovaujantis atviro darbo su jaunimu principais, suteikiant prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybes savirealizacijos erdvės nerandantiems jaunuoliams, padėti jiems ugdytis žinių visuomenėje būtinas kompetencijas, suteikti įgūdžių praversiančių tolimesniame gyvenime.

2013 m.

1. Atvirų jaunimo centrų veiklos finansavimo programos projektas „Užimtuvas“, įgyvendinimo laikotarpis 2013 m. balandžio 1 – gruodžio 31 d., biudžetas – 8 000 lt. Pagrindinės veiklos: turiningo jaunimo laisvalaikio organizavimas, savanoriško darbo kokybės gerinimas, jaunimo kompetencijų bei verslumo ugdymo veiklos (mokymų organizavimas), jaunimo centro (veiklos) ir programos viešinimas, bendradarbiavimas su kitais jaunimo centrais.

2. Vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso Rietavo savivaldybėje projektas „Aplink Rietavą per 120 valandų“, įgyvendinimo laikotarpis 2013 m. liepos mėnuo, biudžetas – 1300 lt. Pagrindinės veiklos: žygis pėsčiomis taikant įvairius ugdomuosius metodus. Žygio metu buvo keliaujama po Rietavo savivaldybę, programa subalansuota – sudaryti ne tik iš fizinės, bet ir loginį mąstymą, kūrybiškumą skatinančios veiklos. Skirstymasis užduotimis, atsakomybėmis, darbas grupėse, diskusijos prie laužo, bendri sportiniai žaidimai suteikė jaunimui daug patirties ir gyvenimiškų įgūdžių.

3. ES programos „Veiklus jaunimas“ tarptautinių jaunimo mainų projektas „Musical chorus 2 – shall we dance?“, įgyvendinimo laikotarpis 2013 m. sausio 1 d. – 2013 m. rugsėjo 30 d. Pagrindinės veiklos: jaunimo mainų susitikimas Gulbenėje (Latvija), dalyvavo trijų šalių – Lietuvos, Latvijos ir Portugalijos jaunimas, vykdyti bendri muzikiniai užsiėmimai, tarpkultūrinė ugdomoji programa.

4. ES programos „Veiklus jaunimas“ tarptautinių jaunimo mainų projektas „Blue Cow stops Motion“ įgyvendinimo laikotarpis 2013 m. birželio 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d. Pagrindinės veiklos: jaunimo mainų susitikimas Svistalyje (Vokietija) dalyvavo trijų šalių – Lietuvos, Vokietijos ir Italijos jaunimas, vykdyti bendri trumpametražių filmų kūrimo užsiėmimai, tarpkultūrinė ugdomoji programa.

5. ES programos „Veiklus jaunimas“ Europos jaunimo savaitės projektas „Europa tavo lėkštėje“, įgyvendinimo laikotarpis nuo 2013 m. balandžio 1 d. – 2014 m. lapkričio 30 d. Pagrindinės veiklos: Europos jaunimo savaitės organizavimas regione, informacinės „Right 2 move“ sesijos, nacionalinis jaunimo susitikimas.

6. ES programos „Veiklus jaunimas“ projektas „The three Musketeers“, įgyvendinimo laikotarpis nuo 2013 m. birželio 1 d. – 2014 m. lapkričio 30 d., biudžetas – 59000 Lt. Pagrindinės veiklos: paruošti du savanorius jaunimo darbuotojus ir įtraukti juos į atvirą darbą su jaunimu.