Istorija

Add Your Heading Text Here

Rietavo atviras jaunimo centras veiklą pradėjo prieš 12 metų (2011 m. birželio 4 d.).

Iš pradžių veikla buvo nukreipta į naujai įsikūrusios įstaigos, kurios patalpos buvo visiškai tuščios, parengimą veiklai. Buvo parūpinti reikalingiausi baldai, kompiuteriai, biliardo ir stalo teniso stalai, stalo futbolas, žaidimų kampelis, buvo pradėta bendrauti su kitomis įstaigomis, jaunimo centrais, semiantis iš jų patirties organizuojant veiklas ir renginius, taip siekiant užmegzti kontaktą su jaunimu ir paskatinti juos ateiti į centrą.

Surengus pirmuosius filmų ar žaidimų vakarus, vandens žaidynes lauke, išvykas, įvairaus pobūdžio užsiėmimus, teminius vakarus, mokymus, turnyrus siekiant įtraukti Rietavo jaunimą į turiningą veiklą, lankytojų pradėjo daugėti. 

RAJC dirba atviro darbo su jaunimu principais: siekiama jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties ar įgūdžių, suteikti galimybes saugiai leisti laisvalaikį ir užsiimti dominančia veikla. Lankytojams siūlomos veiklos nėra privalomos. Jaunas žmogus renkasi pats, kada ir ką centre nori veikti, ir sprendžia, kaip naudoti savo laiką.  Darbuotojai jaunuoliams teikia asmenines konsultacijas, veda individualius pokalbius ir padeda spręsti kasdienybėje kylančius iššūkius ir klausimus.

Centre siekiama atsižvelgti į jaunimui aktualias problemas bei padėti jas spręsti. Orientuojamasi į jaunimo poreikius, remiantis jaunų žmonių stebėjimais ir pastebėjimais, dirbama su situacijomis ir temomis, kurios juos domina arba kažką jiems reiškia bei yra svarbios. Centro veiklomis sudaromos sąlygos tobulinti jaunuolių asmeninius, taip pat verslumo ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius.

Add Your Heading Text Here

organizuojant būtent į tai orientuotas veiklas

tobulėjant patiems darbuotojams, nes nesiugdantis ugdytojas negali ugdyti

vykdant mokymus grupėms, teikiant individualias konsultacijas

kalbant ir diskutuojant su jaunuoliais apie asmeninį tobulėjimą, profesijos pasirinkimą, verslumą, integracijos į šiuolaikinę darbo rinką iššūkius, skatinant juos išeiti iš komforto zonos, domėtis galimybių įvairove ir pan.

organizuojant kitas veiklas, kurios nėra orientuotos tiesiogiai į įgūdžių plėtojimą, bet tobulėjimas vyksta ir netiesiogiai

Per pastaruosius 12 metų Rietavo atviras jaunimo centras nuolat keitėsi.

Per pastaruosius 12 metų Rietavo atviras jaunimo centras nuolat keitėsi.  Jame dirbo per 10 darbuotojų, įskaitant keturis, dirbančius dabar. Jį lankė gausus būrys jaunuolių. Nuo 2012- 2013 m. pastebėtas didėjantis centro populiarumas.  Per dieną centre apsilankydavo nuo 30-40 jaunuolių, nors Savivaldybėje ir mažėjo 14–29 metų amžiaus jaunimo. Lankytojų skaičius visada buvo kintantis, 2020 m. Covid pandemija lankomumą sumažino stipriai, bet tai vistiek nesutrukdė centro veiklai vykti ir prisitaikyti prie įvairiausių aplinkybių. 

Rietavo atvirame jaunimo centre buvo vykdomos įvairios kultūrinės, pilietinės, prevencinės, sveikatingumo, projektinės ir neformalaus švietimo veiklos. Keitėsi ir jaunimo laisvalaikio praleidimo poreikiai, „mados“. Vietos, nacionalinių ir tarptautinių programų finansavimas suteikia galimybę programų dalyvius aprūpinti veiklų įgyvendinimo priemonėmis.

Jaunimo centras veiklas vykdė ir bendradarbiauja su Lietuvos atvirais jaunimo centrais ir Atviromis jaunimo erdvėmis, užsienio partneriais, Rietavo savivaldybės kultūros, sporto, švietimo įstaigomis, bendruomenėmis, organizacijomis, Rietavo policijos komisariatu, Socialinių paslaugų centru ir Lietuvos teritorinės darbo biržos Rietavo skyriumi.

 2012 m. įgyta tarptautinių savanoriškos veiklos projektų vykdymo, jaunimo mainų programų akreditacija. Jaunimo centro komandai ir jaunimui suteikta galimybė dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose mokymuose, mainuose susitikimuose, organizuoti tarptautines veiklas pas save. 2016 m. Rietavo jaunimo centre buvo atidarytas Jaunimo darbo centras, kuris veikė, net 5 metus. Darbo centras įsikūrė kaip tik ten, kur ir turėtų būti – kuo arčiau jaunimo, kuriam galėjo pasiūlyti savo paslaugas. Jaunuoliai galėjo pasikonsultuoti aktualiais darbo rinkos, karjeros planavimo klausimais. Centre buvo organizuojami informaciniai ir mokomieji užsiėmimai, verslo mokymai.  2018-2019 m. buvo atnaujintos RAJC patalpos, įsigyta virtuvės įranga, baldų, kompiuterių, medijų įrangos  ir kt. Pradėtas 2018 m. vykdyti Mobilus atviras darbas Rietavo seniūnijose. Praplėsta tarptautinė veikla, stipriai dirbta ties savanoriška veikla, ypač ties tarptautine savanoriška veikla. 2012 m. Rietavo atviras jaunimo centras buvo akredituotas priimti tarptautinius savanorius savo įstaigoje, o nuo 2018 m. ėmė koordinuoti tarptautinių savanorių veiklas ir Žemaitijos regiono įstaigose.

Nuo 2011 m. prabėgo 12 metų! Jaunimo centre ir jo veiklose jauni žmonės patyrė begalė gražių akimirkų, sutikto daug įdomių žmonių ir bendraminčių, susirado naujų draugų ir pažįstamų, dalinosi gerąja patirtimi, mokėsi spręsti savirealizacijos ir socialines problemas, ugdėsi bendrąsias ir dalykines kompetencijas, įgyvendinto sumanymus ir iniciatyvas, savanoriavo, dalyvavo projektinėse veiklose, jaunimo mainuose, stažuotėse užsienyje, organizavo ir rengė renginius, o tie 10 darbuotojų stengėsi ir stengiasi atliepti jaunuolių poreikius bei dirbti tik dėl jauno žmogaus!

Jaunimo mainai

Nuo pirmosios tarptautinių projektų rengimo akreditacijos gavimo  įgyvendinome ir pirmąjį jaunimo mainų projektą “Blue Cow, green milk and red grass” ( 2012 m.), kuriame dalyvavo jaunuoliai iš Rietavo, Trapani (Italija) ir Svistalio (Vokietija) miestų. Mainų metu jauni žmonės bandė įrodyti sau ir kitiems, kad stereotipai apie mažą miestelį ir jo jaunimą nėra teisingi. 2016 m. “Erasmus+” programoje prisidėjome prie jaunimo mainų organizavimo ir vykdymo “Roots & Wings”, kurio dėka skatinome jaunimo domėjimąsi Bulgarijos, Latvijos, Rumunijos ir Lietuvos valstybės papročiais ir tradicijomis. 2017 m. pagal “Erasmus+” parengėme ir antrąjį jaunimo mainų projektą “Emotions in Motion”, su partneriais iš Ispanijos, Kroatijos, Rumunijos ir Lenkijos, kurio įgyvendinimo laikotarpis 2018 m. balandžio-spalio mėn. Projekto matu kiek­vie­na die­na tu­rė­jo at­ski­rą te­mą: ko­man­dos for­ma­vi­mas, as­mens sa­vi­vo­ka, em­pa­ti­ja, mo­ty­va­ci­ja, sa­vi­re­gu­lia­vi­mas, san­ty­kių val­dy­mas, vi­deo kū­ri­mas, pro­jek­to įver­ti­ni­mas. Veik­los bu­vo pa­rem­tos ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo me­to­dais, vyks­tant tarp­tau­ti­niam ben­dra­dar­bia­vi­mui, įtrau­kiant jau­nus žmo­nes. Už­si­ė­mi­muo­se jau­nuo­liai gi­li­no­si į sa­vo ir ap­lin­ki­nių emo­ci­jas, pa­si­ti­kė­ji­mą, dė­kin­gu­mą, as­me­ni­nes ir ben­drą­sias ver­ty­bes, pa­žei­džia­mu­mą, su­ge­bė­ji­mą kri­tiš­kai mąs­ty­ti stre­si­nė­se si­tu­a­ci­jo­se, ak­ty­vų klau­sy­mą­si.

2019 m. jaunimo centras buvo partnerė organizacija ir dalyvavo “Erasmus+” programos mokymuose Italijoje “Leaders for the future” ir Maltoje “F.E.E.L.”. Šiuo mokymu dėka buvo keliama jaunimo darbuotojų kvalifikacija.

RIETAVO AJC -10 METŲ!!! Prisiminimai iš veiklos 10 mečio.