Aktuali informacija apie studijas ir darbą Lietuvoje ir užsienyje

STUDIJUOK LIETUVOJE

Nori studijuoti nemokamai, t. y. valstybės finansuojamoje vietoje? Tuomet turi būti išlaikęs:

 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą.
 • užsienio kalbos valstybinį brandos egzaminą (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus stojant į menų studijų programas).

Šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40, jeigu pretenduoji studijuoti universitete, ir ne mažesnis negu 25, jeigu pretenduoji studijuoti kolegijoje.

Taip pat privalomas penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, jeigu pretenduoji studijuoti universitete, ir ne mažesnis negu 6, jeigu pretenduoji studijuoti kolegijoje.

Norėtum mokytis mokamoje, t.y. valstybės nefinansuojamoje vietoje? Tuomet turi būti išlaikęs bent vieną valstybinį brandos egzaminą ir turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Be to stojantieji turi tenkinti mažiausią stojamąjį konkursinį balą, kuris kiekvienoje aukštojoje mokykloje gali skirtis.

Išlaikei egzaminus ir gavai brandos atestatą? Pildyk elektroninį prašymą studijuoti aukštojoje mokykloje. Jeigu nepavyko įstoti į norimą vietą iš pirmo karto, atmink, kad gali dalyvauti antrame ir trečiame stojimo turuose. Daugelyje aukštųjų mokyklų studijų sutartį gali pasirašyti ir elektroniniu būdu.

Stojant į aukštąsias Lietuvos mokyklas yra vykdoma atranka. Ar pateksi į aukštąją mokyklą (universitetą / kolegiją) priklauso nuo tavo konkursinio balo.

Savo konkursinį balą gali skaičiuoti čia.

Pildydamas studijų prašymą nepamiršk pridėti dokumentų, kurie gali suteikti papildomus stojimo balus. Papildomi balai pridedami:

 • kai kurių nacionalinių ir tarptautinių olimpiadų laureatams;
 • profesinių mokyklų absolventams, baigusiems mokyklą su pagyrimu arba turintiems vienerių metų darbo stažą;
 • abiturientams, kurių brandos darbas įvertintas ne mažiau negu 9;
 • baigusiesiems bazinius karinius mokymus arba tiems, kurie atliko privalomąją karo tarnybą;
 • Dalyvavusiems tarptautinėje, nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje, kuri yra ne trumpesnė nei 6 mėnesiai (Tai tvirtinama kiekvienais metais, tad sek naujienas).

Valstybinis studijų fondas gali padėti gauti paskolą lengvatinėmis sąlygomis su valstybinėmis garantijomis bakalauro, magistro, doktorantūros ir laipsnio nesuteikiančioms studijoms. Valstybės remiamą paskolą gali gauti apmokėti studijoms, gyvenimo išlaidoms ar dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis.

Paskolos grąžinimas pradedamas praėjus 12 mėnesių po studijų, kurioms gauta paskola, baigimo ar nutraukimo. Tai reiškia, kad studijų laikotarpiu galėsi nesukti galvos dėl paskolos grąžinimo. Paskolą tau reikės grąžinti per 15 metų.

Naudodamasis finansavimo paslaugomis tu prisiimi finansinius įsipareigojimus. Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas gali daryti neigiamą įtaką tavo kredito istorijai ar pabranginti skolinimąsi, tad į finansinius įsipareigojimus žiūrėk atsakingai ir įvertink rizikas.

Naudinga žinoti:

 • Kiekvienais mokslo metais galima kreiptis dėl naujos paskolos.
 • Paskolos teikiamos tik einamiesiems studijų metams.
 • Studijų metu palūkanos už studentą gali būti apmokamos iš valstybės lėšų.
 • Laikinai sustabdžius studijas kredito grąžinimas nepradedamas – tokiu atveju tu toliau mokėsi tik palūkanas.
 • Jei susidūrei su finansiniais sunkumais mokėti paskolos įmokas, nedvejok, kreipkis į banką.
 1. Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje nustatytu laiku pateik prašymą suteikti paskolą.
 2. Tame pačiame puslapyje patikrink, ar Valstybinis studijų fondas įtraukė tave į paskolos gavėjų sąrašą.
 3. Jei radai save sąraše, atvyk į pageidaujamą banką pasirašyti paskolos sutarties.

Gali tai padaryti taip pat kaip ir visi per bendrąjį priėmimų etapą. Tau reikės:

 • kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą dėl užsienio institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo (Kontaktai: A. Goštauto g. 12, Vilniuje, tel. (+370 5) 210 4772, el. p. skvc@skvc.lt);
 • išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą (jei pasirinktos studijos vyks lietuvių kalba ir jei kalbos mokėjimo negali įrodyti dokumentais). Dėl lietuvių kalbos įskaitos reikia kreiptis į Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedrą (Universiteto g. 5, Vilnius). Išsamesnė informacija teikiama tel. (+370 5) 268 7214, (+370 5) 268 7215 arba http://www.lsk.flf.vu.lt.
 • pateikti stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas prašymą internetu;
 • išlaikyti stojamuosius egzaminus (jei jie yra numatyti, stojant į pasirinktas studijų programas);

Jei turi tarptautinį arba Europos bakalaureato diplomą, į studijų kokybės centrą kreiptis dėl užsienyje įgyto išsilavinimo nereikės, nes diplomas pripažįstamas kaip ir Lietuvoje įgytas brandos atestatas.

 • Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių pilietis ir jų šeimos narys;
 • turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jei esi užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, pilietis ar asmuo be pilietybės;
 • užsienio lietuvis.

Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys nurodytų kriterijų, priimami į aukštąsias mokyklas konkurso būdu studijuoti savo lėšomis.

Parengta pagal Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) informaciją.

Studentams gali būti mokamos socialinės, skatinamosios stipendijos ir studijų stipendijos.

Studijų stipendija – valstybės parama aukščiausiais balais įstojusiems į valstybės nefinansuojamas studijų (VnF) vietas. Studijų stipendijos yra skiriamos tik tų aukštųjų mokyklų studentams, kurios priimdamos studentus taiko ne žemesnį nei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatytą mažiausią stojamąjį konkursinį balą. Konkursas studijų stipendijoms vyksta jau bendrojo priėmimo metu. Asmuo, siekiantis gauti studijų stipendiją, pildydamas prašymą LAMA BPO sistemoje privalo pasirinkti valstybės nefinansuojamą studijų vietą su studijų stipendija.

 • studentai priimti į pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir surinkę aukščiausius konkursinius balus;
 • studentai priimti į antros pakopos ar doktorantūros studijų valstybės nefinansuojamos studijų vietas, jei jų konkursinis balas dešimtbalėje sistemoje yra ne mažesnis nei aštuoni.

Socialinę stipendiją gali gauti visi aukštųjų mokyklų (pirmosios pakopos, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų) studentai, atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

 • esantys iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys;
 • turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • turintys teisės aktų nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa arba jų tėvai yra mirę. ​

Dėl socialinės stipendijos kiekvieną semestrą reikia pateikti naują prašymą. Kreiptis į Valstybinį studijų fondą.

Skatinamosios stipendijos geriausiems studentams, neatsižvelgiant į jų studijų finansavimo pobūdį, skiriamos iš aukštųjų mokyklų ar kitų lėšų, atsižvelgiant į studijų rezultatus ar kitus akademinius laimėjimus. Valstybinių aukštųjų mokyklų skatinamųjų stipendijų fondas sudaromas ir šios stipendijos skiriamos valstybinių aukštųjų mokyklų senatų (akademinių tarybų) nustatyta tvarka, suderinta su studentų atstovybe. Tad nepraleisk progos gauti skatinamąją stipendiją ir pasidomėk jų galimybėmis savo aukštojoje mokykloje!

Profesinis mokymasis – kai asmuo įgyja ar tobulina kvalifikaciją, atitinkančią profesinį standartą, reikalingą darbui ar funkcijai atlikti.

Profesinio mokymo įstaigose galima mokytis nuo 14 metų. Į profesinio mokymo įstaigas priimami mokiniai, baigę 9, 10 arba 12 klasių. Mokymasis paprastai trunka nuo 1 iki 3 metų.

Į profesinio mokymo įstaigas iš užsienio atvykę jaunuoliai priimami tokia pačia tvarka, kaip ir gyvenantieji Lietuvoje.

Profesinis mokymas yra pirminis ir tęstinis. Galima mokytis ir pameistrystės forma – tada profesijos mokomasi tiesiogiai pas darbdavį.

Pirminis profesinis mokymas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas:

 • įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą;
 • neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo;
 • kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas.

Tęstinis profesinis mokymas, skirtas asmens turimai kvalifikacijai tobulinti ar kitai kvalifikacijai įgyti.

Stojimas vyksta internetu per bendrojo priėmimo sistemą LamaBPO.

Profesinių mokyklų sąrašą Lietuvoje rasi čia.

STUDIJUOK UŽSIENYJE

 • Kaip ES pilietis, turite teisę studijuoti bet kurios ES šalies universitete tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir tų šalių piliečiai. Tačiau stojimo sąlygos įvairiose šalyse ir universitetuose labai skiriasi.
 • Gali būti reikalaujama mokėti šalies, kurioje norima studijuoti, kalbą, todėl kai kuriose ES šalyse jūsų gali paprašyti laikyti kalbos egzaminą.
 • Apie tos šalies, kurioje norite studijuoti, aukštojo mokslo sistemą rekomenduojama sužinoti prieš išvažiuojant iš savo šalies.
 • Daugiau informacijos:
  https://europa.eu/youreurope/university_lt
 • Jei esate kitos ES šalies universitete studijuojantis ES pilietis:
  • iš jūsų negali būti reikalaujama mokėti didesnių mokesčių už mokslą
  • turite teisę gauti tokias pačias stipendijas mokesčiams už mokslą padengti kaip ir tos šalies piliečiai.
 • Mokesčiai už mokslą įvairiose Europos šalyse labai skiriasi: vienose ES šalyse aukštasis mokslas nemokamas, o kitose studijuoti universitete gali būti gana brangu.
 • Ar bus skirta finansinė parama – stipendijos ar paskolos – priklauso nuo įvairių kriterijų.
 • Daugiau informacijos: https://europa.eu/youreurope/fees_lt
 • Jei esate studentas, turite galimybę pagal programą „Erasmus+“ dalį laiko studijuoti užsienyje.
 • Jei jus domina galimybė mokytis užsienyje, pirmiausia turėtumėte kreiptis į savo universitetą.
 • Jei dalyvaujate programoje „Erasmus+“:
  • neturite mokėti registracijos mokesčio arba mokesčio už mokslą jus priimančiam universitetui,
  • jūsų studijos užsienyje pripažįstamos kaip neatsiejama jūsų studijų programos dalis
  • gaunate ES stipendiją gyvenimo ir kelionės išlaidoms padengti.
 • Jūsų universitetas privalo pripažinti mokymosi užsienyje laikotarpį kaip jūsų universitetinio išsilavinimo dalį, jei baigėte studijų programą, dėl kurios susitarėte prieš išvykdami pagal mainų programą
 • Pagal programą „Erasmus+“ taip pat galite įstoti mokytis pagal antrosios pakopos studijų programą, kurią drauge siūlo skirtingose ES šalyse esantys universitetai.
 • Daugiau informacijos: https://europa.eu/youreurope/study_lt
 • Jei vykstate į kitą ES šalį mokytis, atlikti mokslinio tyrimo, laikinai dirbti ar profesinio mokymo tikslais, privalote turėti visapusišką sveikatos draudimą priimančiojoje šalyje
 • Jei nedirbate, jums gali praversti Europos sveikatos draudimo kortelė, jei į ją turite teisę.
 • Jei dirbate priimančiojoje šalyje, turėsite užsiregistruoti tos šalies sveikatos priežiūros sistemoje.
 • Kai kurie doktorantūros studentai gali būti laikomi šalyje gyvenančiais darbuotojais, ir gali būti reikalaujama, kad jie užsiregistruotų vietos sveikatos priežiūros sistemoje arba apsidraustų privačiu draudimu.
 • Jeigu į kitos ES šalies universitetą arba mokslinių tyrimų įstaigą jūsų universitetas arba mokslinių tyrimų įstaiga jus siunčia laikinai, tuomet viešnagės laikotarpiu liksite apdraustas pagal savo šalies sveikatos draudimo sistemą. Prieš išvykstant jums reikėtų gauti Europos sveikatos draudimo kortelę arba kreiptis dėl S1 formos (anksčiau – E 106 forma).
 • Daugiau informacijos: https://europa.eu/youreurope/health_lt

DARBAS LIETUVOJE

Susisiekite su mumis